The Adventurists teams

masakatsu oku

Monkey Run Morocco January 2024

The team members

Masakatsu Oku

Masakatsu Oku